fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Het veiligheidsplan

Het veiligheidsplan richt zich op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen. Daarnaast is in dit beleidsplan ook het beleid rond de fysieke veiligheid verwerkt. 

Als het gaat over pesten wordt in dit document gedoeld op pestgedrag op het werk. Dit komt ook aan de orde in de vragenlijsten van sociaal emotioneel volgsysteem op de scholen en de WMK-lijsten  Daarnaast zijn is er op iedere school (een gedragsprotocol met) anti-pestbeleid voor leerlingen. Deze zijn weliswaar verschillend, maar hebben gemeen dat zij het pesten van leerlingen willen voorkomen.

De gedragscode heeft als doel:

    • het scheppen van een goed pedagogisch klimaat waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen.
    • het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin.
    • het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en aspecten voor welbevinden voor alle betrokkenen bij hun werk op onze scholen.
    • het bewaken van de privacy van alle betrokkenen.