fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. Liefhebber die u kan adviseren over de te volgen procedure. Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/klachtenprocedure-klokkenluidersregeling-integriteitscode