fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze visie

Op de Kriekenhof zien wij het ondersteunen en begeleiden van kinderen als onze belangrijkste taak. Wij willen hierbij onze kinderen de waarden en normen meegeven die horen bij onze christelijke identiteit. Daarnaast vinden wij het belangrijk een onderwijsleersituatie te scheppen waarin sprake is van een stabiele en veilige omgeving. De kinderen profiteren van een duidelijke doorgaande lijn. Wij dagen de kinderen uit en streven naar het cognitieve niveau dat bij hen past. Naast cognitieve uitdaging, vinden wij ook de sociaal emotionele ontwikkeling, creatieve vakken en bewegingsonderwijs belangrijk. Deze facetten samen vormen ons onderwijs.

De maatschappij is voortdurend aan verandering onderhevig en kinderen groeien hierin mee. Om onze kinderen voor te bereiden op deze maatschappij, besteden wij niet alleen in onze lessen aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, maar gebruiken wij daarnaast dagelijkse situaties als praktijkvoorbeelden om de omgang met elkaar te bespreken. Naast deze sociaal emotionele ontwikkeling, bieden wij ook Engels aan in de bovenbouw. In 2019 hebben wij dit uitgebreid naar de onderbouw. We maken in iedere groep structureel gebruik van digitale middelen (Chromebooks).

 

De leerkracht doet er toe! Om deze reden volgen wij actief na- en bijscholing en werken we op deze manier aan onze eigen ontwikkeling. We zijn in ons gedrag en communicatie het rolmodel voor de kinderen, ouders en derden.


Om bovenstaande te kunnen bereiken, is het voor de Kriekenhof belangrijk een actieve interactie met ouders en derden te hebben. Wij streven er naar dat er een positief beeld heerst in de omgeving over de Kriekenhof. De directeur creëert rust, ruimte en structuur in de school. Hierbij ondersteunt zij de leerkrachten pro- actief door het geven van feedback. De directeur is het gezicht van de school voor ouders en kinderen.

Onze missie

Om tot bloei te komen is een aantal factoren bepalend. Kinderen horen in een veilige omgeving op te groeien. Allereerst is dit thuis, waar ouders aan kinderen hun opvoeding meegeven. Kinderen brengen daarnaast veel uren door op school: ook deze plek hoort een veilige plek te zijn voor de kinderen.  We zijn een school met een rijke historie, mooi gelegen bij het park en hechten aan goede sfeer, rust, structuur, regels, ruimte en veiligheid. We vinden het belangrijk om met ouders een educatief partnerschap aan te gaan. Ouders zijn hierbij de ervaringsdeskundigen en school is deskundig op didactisch gebied: schouder aan schouder zonder op elkaars stoel te gaan zitten.  Wij vinden de samenwerking met ouders als ervaringsdeskundigen belangrijk.

Naast een veilige plek, is het ook belangrijk gevoed te worden om tot bloei te komen.

We leveren professioneel onderwijs waarbij de ontplooiing van het kind centraal staat. We zijn pas tevreden als de kinderen later met plezier terugdenken aan hun schooltijd.

Wij beseffen dat ons gedrag grote invloed heeft op de kinderen. Bovendien onderschrijven we de christelijke identiteit. Daarom zijn wij in onze onderlinge samenwerking en eigen ontplooiing de kinderen in alles een voorbeeld. We stemmen de werkwijze per bouw en vak af en benutten elkaars kwaliteiten.

“Op de Kriekenhof kom je tot bloei!”

Onze jaardoelen

In het schooljaar 2017-2018 willen wij werken aan de volgende doelen:

Rekenen:

- Hoe verhouden de methode en de CITO toetsen zich t.o.v. elkaar. Is de methode nog toereikend genoeg?

- Integratie van rekenonderwijs binnen Schatkist (kleutermethode).

21st century skills:

- We gaan verder met het werken aan ons beleid op 21st century skills: wat hebben leerlingen nu en in de toekomst nodig aan vaardigheden? Waar spitsen we ons onderwijs op?

Begripsonderwijs en woordenschat:

- Implementeren van opgedane kennis in het vorige schooljaar. 

 

Verder gaan we cultuuronderwijs en wetenschap & techniek verder uitwerken en een vast plek in ons curriculum geven.

Engels wordt geimplenteerd vanaf groep 1.

De werkwijze van spelling wordt bekeken en aangepast waar nodig. 

Er wordt gekeken naar de werkwijze voor hoogbegaafde leerlingen en zonodig aangepast.