fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2019 2020

1. Woord vooraf De Kriekenhof

Dit is de schoolgids van De Kriekenhof 2019-2020. In deze gids staan belangrijke zaken vermeld die met de school te maken hebben. 

Meer informatie kunt u vinden op onze website of in het schoolplan dat ter inzage op school ligt en ook op de website staat. Tevens vindt u informatie op de website van onze stichting Christelijke Scholengroep De Waard: www.csgdewaard.nl

Wij beseffen dat het kiezen van een basisschool een serieuze zaak is. Wij nodigen u dan ook uit om de schoolgids rustig door te lezen. Als u vragen heeft of meer informatie wenst, belt u dan gerust. Natuurlijk bent u ook van harte welkom de school te bekijken .

Oud-Beijerland, 1 september 2019

OP DE KRIEKENHOF KOM JE TOT BLOEI!

2. Onze school

DE KRIEKENHOF IS EEN PROTESTANTS-CHRISTELIJKE BASISSCHOOL.
Het gebouw staat aan de W. van Vlietstraat 2b te Oud-Beijerland.
De naam “Kriekenhof” heeft een historische achtergrond. Op de plaats waar de school staat, bevond zich een kriekenboomgaard. Krieken zijn kersen. Toen we in 1992 als fusieschool een nieuwe naam zochten, was er een leerling die op het idee kwam dit in de naam van de school tot uitdrukking te laten komen. De Kriekenhof heeft ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Er werken 10 leerkrachten.

Het team bestaat uit:

Directie

Machteld Metz

Sanneke de Groot waarnemend directeur (op de dagen dat Machteld afwezig is) adjunct- directeur

Intern begeleider juf Lianne
Conciërge juf Ina
Groep 1/2a

juf Jeanette (ma, di)

juf Ankie (wo,do, vr)

Groep 1/2b

juf Henny (ma om de week, di, wo)

juf Marcelle (ma om de week, do, vr)

Groep 3

juf Richelle (ma t/m vr)

Groep 4/5

juf Jacqueline (ma, di)

juf Sanneke (ma, di, wo, do, vr )

Groep 5/6

juf Diana (ma,di, wo, do)

juf Kim (vr)

Groep 7/8

juf Jessica (ma, di, wo, do)

meester Simon (di, vr)

Onderwijsassistent

juf Kim (ma)

juf Romana (do, vr)

juf Barbara (ma)

Stagaires

juf Kim (Pabo, gr 5/6 wo, do)

juf Barbara (Pabo, gr 1/2b, di)

meester Simon (PABO, gr 4/5 wo)

2.1. Waar staan we als school voor?

Binnen de zestien scholen van Christelijke Scholengroep De Waard neemt De Kriekenhof een eigen plekje in. ‘Op De Kriekenhof kom je tot bloei!’, luidt onze slogan. Kinderen kunnen vaak meer dan wij denken. In de Kriekenhof, ooit een tuin vol kersenbomen, veelkleurig en veelzijdig, begrijpen wij: ieder kind is anders. Ieder kind heeft eigen talenten, die wij helpen ontdekken en ontplooien.

Op onze school tellen we ongeveer 135 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. Wij zijn een kleine school, en mede daarin schuilt onze kracht. Iedereen kent elkaar, alles voelt vertrouwd, en een aantal van onze leeractiviteiten zijn groepsdoorbrekend. Tutorlezen, zaakvakken (gr 5 t/m 8), begrijpend lezen (gr 5 t/m 8), cultuurcircuit, samenwerken bij techniek en wetenschap; oud helpt jong en andersom, vanuit talenten en interesses.

Open met respect

Vanuit onze christelijke levensovertuiging laten wij ons in ons handelen leiden door de normen en waarden die ons geleerd zijn in de Bijbel. Wij zijn een open school, en alle kinderen, ongeacht hun geloofsachtergrond, zijn welkom. Wij staan met respect open voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden, en verwachten tegelijkertijd dat ieder onze christelijke identiteit respecteert. Elk kind doet mee aan alle onderdelen van ons onderwijsprogramma.

Iedere dag openen we met een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal, een gelijkenis waarin we het oude licht weerkaatsen in de actualiteit. Soms lezen we een gedicht, hebben een gesprek, en vaak zingen we liedjes. Elke dag sluiten we af met gebed.

Betrokken

In onze school De Kriekenhof bieden wij een warme, veilige leer- en leefomgeving, waar kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen. Bij ons is er aandacht voor elk kind. Ouderbetrokkenheid onderschrijven wij ook. Schouder aan schouder trekken wij op: wij vanuit onze didactische vaardigheden, de ouders als ervaringsdeskundigen.          

Waarden

Leidraad voor ons zijn onze kernwaarden. Dat zijn: verantwoordelijk, samenwerking, enthousiasme en veelzijdig.

Verantwoordelijkheid: die nemen wij. En natuurlijk leren wij ook de kinderen verantwoordelijkheid te dragen; het stimuleert het zelfvertrouwen enorm.

Samenwerking: voor betere prestaties, kinderen helpen zo zichzelf en anderen.

Enthousiasme: het motiveert de leerlingen, ze onthouden beter, krijgen vertrouwen in hun eigen kunnen.

Veelzijdigheid: voor het ontwikkelen van brede kennis en inzichten. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. We stimuleren hen om hun eigen mogelijkheden, zowel cognitief als creatief en sociaal, zo optimaal mogelijk te ontplooien.

Rust en ruimte

Onze groep leerkrachten vormt een stabiel team. Wij maken plannen en  zijn volop in beweging. Op onze school hechten we aan goede sfeer, rust, structuur, regels, ruimte en veiligheid. Sinds januari 2018 is de renovatie klaar van ons mooi aan het park gelegen schoolgebouw. We hebben sindsdien ook peuteropvang Villa Hof én BSO Villa Kriek van Kivido. We besteden uitgebalanceerde aandacht aan digitale vaardigheden en werken met Chromebooks. Begrijpend lezen is ingebed, vanuit het model 21e eeuwse vaardigheden zijn wij volop bezig met kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Wij bieden Engels aan vanaf groep 1. Voorbereid op de toekomst, met de geborgenheid van een veilige omgeving.  

Denkt u aan een kersenboomgaard in bloei. Omheind en beschermd, met geur en kleur. Dat houdt een belofte in, nietwaar?

‘Op De Kriekenhof kom je tot bloei!’

Machteld Metz

Directeur De Kriekenhof 

2.2. Terugblik en vooruitblik

De ontwikkeling van het onderwijs in de school

 

Terugblik schooljaar 2018-2019

Op onderwijskundig gebied zijn er een flink aantal doelen behaald en stappen gezet. Een greep uit onze behaalde doelen:

 • Ouderbetrokkenheid 3.0 is verder ingebed in de school. We hebben een nieuwjaarsreceptie gehad waarin we bij ouders wensen en behoeften hebben opgehaald om de samenwerking tussen ouders en school nog beter te maken. 
 • Ook hebben we het werken in kwaliteitsteams verstevigd door nog meer cyclisch te gaan werken. 
 • We hebben met elkaar nagedacht over onze levensbeschouwelijke identiteit.
 • We hebben een jaar lang groepsdoorbrekend gewerkt met gr 5 t/m 8. 
 • De lessen begrijpend lezen zijn meer afgestemd op niveau. 
 • De plusklas heeft een doorstart gehad. 
 • Er zijn afspraken gemaakt rondom ons rekenonderwijs. 
 • We hebben ons georiënteerd op een nieuwe rekenmethode waar we schooljaar 19/20 mee zullen starten.
 • Het kleuteronderwijs is nog meer vanuit beredeneerde doelen gaan werken. 
 • We hebben ons georiënteerd op een methode voor geïntegreerd zaakvakkenonderwijs. Deze oriëntatie zetten we komend schooljaar voort. 
 • We hebben onze kennis rondom woordenschatonderwijs opgefrist.Doelen schooljaar 2019-2020

Komend schooljaar zal in het teken staan van ‘duurzaamheid’. We willen onze afspraken duurzaam maken en ze een vaste plek in ons onderwijs geven. Dit betreft met name:

 • De afspraken rondom ons verlengde instructiemodel (IGDI); 
 • Woordenschatonderwijs i.c.m. begrijpend lezen; 
 • Implementatie nieuwe rekenmethode;
 • Verder uitwerken ouderbetrokkenheid 3.0;
 • Verdiepen van eigenaarschap bij leerlingen;
 • Kleuteronderwijs wordt verder uitgediept.

Daarnaast staan er een aantal nieuwe doelen op de planning:

 • We onderzoeken de mogelijkheden van geïntegreerd zaakvakkenonderwijs;
 • We stellen een protocol op voor leerlingen met een eigen leerlijn;
 • Burgerschapsvorming krijgt een vaste plaats in ons curriculum. 

We gaan naar onze visie op wereldorientatie kijken en een keus maken voor een nieuwe methode hiervoor. 

3. De kwaliteit van onze school

Resultaten en analyses

Er wordt heel wat afgetoetst en getest op de basisschool. Alle resultaten, die uw kind behaald heeft, zijn voor u te zien via het ouderportaal van ParnasSys. De uitslag van de IEP eindtoets krijgt u via de mail en krijgt uw kind in een dichte envelop mee naar huis. Het resultaat van de andere toetsen vindt u terug op het rapport van het kind en in het ouderportaal van ParnasSys. In februari en in juni krijgt uw kind een rapport. Op dit rapport worden de resultaten uitgedrukt in een cijfer of letter (groep 3 t/m 8) afhankelijk van het beheersen van een onderdeel. De resultaten van de groepen 1 en 2 krijgt u in de vorm van een uitdraai van de leerlijnen van het jonge kind, een door de inspectie goedgekeurde manier van observeren.

Twee maal per jaar stelt de intern begeleider een trendanalyse op. Door het opstellen van deze analyse kunnen we nauwlettend in de gaten houden of we het goede onderwijs bieden en of de leerlingen zich individueel, maar ook de groepen als geheel zich ontwikkelen naar verwachting. We vermelden hier het totaal resultaat van de behaalde Centrale eindscores van de afgelopen schooljaren. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het verhaal (de trend) achter de score. De score op zich dekt niet de lading. Per jaar zal deze verschillen en bij elk cijfer hoort een verhaal:

 • Hoe is de samenstelling van de groep?
 • Zitten er leerlingen met een eigen leerlijn?
 • Zijn er leerlingen met een stoornis?
 • Zijn er leerlingen met een lage of juist hele hoge intelligentie?

Kwaliteitszorg

De zorg voor kwaliteit binnen CBS De Kriekenhof heeft tot doel dat alle opgebouwde expertise in een handzaam, leesbaar en uitvoerbaar systeem functioneert en staat beschreven, inclusief alle vormen van planning en evaluatie. Dit is terug te lezen in het IB-handboek van de school.

CBS De Kriekenhof borgt via haar cyclische systeem van kwaliteitszorg alles wat de school in alle afgelopen jaren heeft bereikt. Ook geeft het zicht op de doelen die behaald moeten worden. Wij zijn het tenslotte zelf, de professionals in de school, die invulling geven aan onze kwaliteitsnormen. Deze normen zijn gebaseerd op het wettelijk kader, de maatschappelijke trends en op onze eigen visie op kwaliteit. Wij bepalen wat de norm is en stemmen die af met ouders en kinderen. Ook zorgen we er zo voor dat het duidelijk wordt waar hiaten zitten en dus ruimte is om verbeteringen in gang te zetten. Zo zorgen we dat we als school een evenwichtige en reële ontwikkeling kunnen doormaken. We onderhouden ons kwaliteitssysteem zodat we een basis hebben voor schoolontwikkeling: 

 • Continue verbetering van ons onderwijs, gericht op het leren leren door leerlingen; 
 • Afleggen van (externe) verantwoording: doen we de goede dingen goed; 
 • Helderheid scheppen in (kwaliteits)beleid en processen binnen de organisatie; 
 • Een basis leggen voor analyse, signalering en evaluatie aan de hand van omgevingsfactoren, tekortkomingen en indicatoren; 
 • Zorgen voor continuïteit door het vastleggen van verzamelde kennis en ervaring; 
 • Het kennen en erkennen van onze verantwoordelijkheden.

 

Hoe werkt kwaliteitszorg op onze school

De structuur (hoe is het georganiseerd) en cultuur (hoe gaan we met elkaar om?) van onze school zijn nauw met elkaar verbonden. We zoeken naar een goede balans tussen de structurele, instrumentele benadering van kwaliteitszorg (het opstellen van normen, het evalueren daarvan en het constateren of we de normen hebben behaald) en de culturele benadering (het met elkaar als team beter willen doen door elkaar te helpen, kritisch naar elkaar te zijn en met elkaar vast te stellen wat je niet en wat je wel wilt bereiken). 

We streven een ‘professionele cultuur’ na: de school is een organisch geheel. Geen papieren organisatie, maar een lerende organisatie, waar iedereen bereid is te leren. Onze school is open: we zien omgaan met veranderingen als een nooit eindigend proces. Deze veranderingen worden vervolgens wel steeds vastgelegd. Voor het kwaliteitszorgsysteem betekent dit, dat ook dit systeem niet statisch is, maar evolueert. De documenten waarin onze kwaliteit weergegeven en geborgd is staan genoemd in het ‘Overzicht beleidsdocumenten CSG De Waard’ (bovenschools). Al deze stukken worden minimaal één keer per vier jaar geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 

 

Algemene kwaliteitsafspraken over opbrengsten

De school heeft de volgende kwaliteitsafspraken en prestatienormen geformuleerd:

We hebben de te behalen resultaten op de Cito-scores per toets vastgesteld, passend bij de leerlingenpopulatie van onze school. Waar mogelijk is, zijn deze afgeleid van de inspectienormen. Deze normen zijn opgenomen in ons LOVS / Opbrengstenkaart van WMK en ParnasSys..

Twee maal per jaar vergelijkt de leerkracht de resultaten van de groep leerlingen (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) met onze norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Hij analyseert de verschillen en trekt conclusies die daarna met de ib’er en directie worden besproken.

De tussen- en einddoelen van de methoden worden gehanteerd zoals wettelijk vastgelegd;

Ons lesaanbod dekt voor alle leerlingen aan het eind van groep 8 minimaal de wettelijk vastgestelde kerndoelen. We houden leerlingen zo lang mogelijk bij de groep, maar zij kunnen , na overleg met de ouder(s) of verzorger(s), één of meerdere eigen leerlijnen krijgen. Eind groep 8 verlaten leerlingen met een eigen leerlijn de school met minimaal beheersingsniveau eind groep 6, met uitzondering van die leerlingen over wie met de ouders andere afspraken zijn gemaakt, conform de afspraken vanwege Passend Onderwijs.

In elke groep wordt de afgesproken leerlijn met daarin opgenomen tussendoelen die bij dat leerjaar horen volledig doorgewerkt. Aanvullende materialen die in een jaar moeten worden aangeboden om aan de kerndoelen te voldoen zijn vastgelegd in de schoolafspraken of de jaarplanning. 

De leerresultaten worden gevolgd met observatie-instrumenten, methode afhankelijke en -onafhankelijke toetsen en bijgehouden in het leerlingvolgsysteem.

Het kwaliteitszorgsysteem van CBS De Kriekenhof

In het Kwaliteitszorgsysteem van CBS De Kriekenhof brengen we de belangrijkste activiteiten onder die de kwaliteit van ons onderwijs borgen: de organisatiestructuur en alle verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures, processen en voorzieningen voor het bereiken van de door ons gewenste kwaliteit.

Het kwaliteitszorgsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

Plan
Onze school werkt volgens de volgende plann(ing)en: 

 1. Strategisch Beleidsplan: ambities van de gehele stichting 
 2. Schoolplan: ambities 
 3. Meerjarenplanning WMK CSG De Waard, inclusief bijbehorende kwaliteitszorgafspraken 
 4. Jaarplan met doelen per schooljaar 
 5. Jaarplanning met onderwerpen per periode of vergadering  
 6. Lesroosters/weekplanning 
 7. Toetskalender 
 8. Taakverdeling 
 9. Gesprekkencyclus en de bijbehorende persoonlijke ontwikkelingsplannen van collega’s 

Uitvoeren (Do)
Het uitvoeren van

 1. de vastgestelde protocollen, procedures en (verenigingsbrede) plannen zoals hierboven beschreven 
 2. jaarplanning 
 3. (jaar)taakbeleid 
 4. de verbeterplannen 
 5. Handboek van De Kriekenhof
 6. de schoolgids, met daarin de afspraken tussen de school en de ouders 
 7. uitzetten en uitwerken van de Quickscans en vragenlijsten 
 8. opbrengstenanalyses 
 9. studiedagen en nascholing 
 10. kwaliteitsteams, werkgroepen en andere overlegstructuren binnen onze school 
 11. het invullen van Leerlingvolgsysteem (inclusief SEO), inclusief het afnemen en vastleggen van resultaten en analyse van methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen 

Evalueren (check)
We kennen de volgende evaluatie- en verantwoording instrumenten waarmee we onze kwaliteit meten:

 1. De controle en evaluatie van alle relevante aandachtsgebieden via de Quick Scan van WMK en eventuele Schooldiagnose (zie document ‘Meerjarenplanning WMK’). De directie stelt een analyse van de uitslagen op. 
 2. De jaarlijkse ouder-, leerling- en personeelsenquête op het vlak van tevredenheid, afgewisseld met Sociale Veiligheid, met behulp van het pakket van WMK. De directie stelt een analyse van de uitslagen op. 
 3. Diverse evaluatie-instrumenten:  Het jaarverslag met onder andere de evaluatie van de SMART-geformuleerde plannen, de uitstroomgegevens, lesuitval, de Opbrengstenkaart van WMK / ParnasSys / LOVS met de streefdoelen en resultaten over de laatste drie jaar, en reflectie op het meest recente inspectierapport en/of tevredenheidsonderzoek. De Trendanalyse: de halfjaarlijkse zelfevaluatie aan de hand van niet-methodegebonden toetsen: de uitslagen worden ieder jaar door de leerkracht geanalyseerd en vergeleken met de streefcijfers. Deze zijn opgenomen in de Opbrengstenkaart van WMK / ParnasSys / LOVS. De leerkrachten presenteren hun conclusies. Als de gemiddelde score structureel onder de gewenste score is, vormt dit voor de school op basis van de analyses een zorgsignaal. De ib'er, directie en de leerkrachten spreken in een verbeterplan interventies af. 
 4. In een tweejaarlijkse cyclus bespreken we in een teamvergadering de vastgestelde schooleigen procedures en protocollen en noteren we de gewenste verbeteringen. De documenten worden opnieuw vastgesteld. Belangrijke verbeteringen die tussendoor in een protocol of ander document moeten worden opgenomen worden tijdens die vergadering bekrachtigd. 
 5. Inspectierapporten vormen een belangrijke onafhankelijke toetsing van ons onderwijs en geven richting aan verdere onderwijsontwikkeling. 
 6. Voortgangs-, beoordelings- en evaluatiegesprekken  
 7. Groepsbezoeken en collegiale consultaties: De schoolleiding en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale consultatie) om good practice op te doen. 
 8. Peer review: alle vormen die daaronder vallen. 
 9. Risico Inventarisatie & Evaluatie. 
 10. Verwijzing Voortgezet Onderwijs / plaatsingswijzer. 
 11. Jaarlijkse gesprekken met de directeur Onderwijs en/of de Voorzitter College van Bestuur. 

Bijstellen/aanpassen (Act)
CBS De Kriekenhof is een school in ontwikkeling; dit geldt ook voor het kwaliteitszorgsysteem. Gewenste verbeteringen, die bijvoorbeeld naar voren komen tijdens een bordsessie of uit de genoemde vormen van evaluatie, worden genoteerd waarna de benodigde actie wordt vastgesteld.  Bij het bepalen van de (urgentie van de) verbeterpunten wordt nadrukkelijk gekeken naar het schoolplan, het strategisch beleidsplan, actuele ontwikkelingen en draagkracht. Indien nodig of wenselijk worden deze stukken ook ter informatie of ter goedkeuring aangeboden aan de MR. Bovenschoolse beleidsstukken worden ter goedkeuring aangeboden aan de GMR. 

Onze ambities zijn:

 1. Wij hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie
 2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
 3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden
 4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
 5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
 6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
 7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
 8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)
 9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen

Uitslagen van de metingen van kwaliteit van het schooljaar 2018-2019

Zelfevaluatie De Kriekenhof 2019

CBS "De Kriekenhof" scoort als school een 3,52. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Basiskwaliteit was 79%: 11 van de 14 respondenten heeft de Basiskwaliteit.


Een uitgebreide evaluatie staat beschreven in de zelfevaluatie.


Zelfevaluatie De Kriekenhof 2019

Vragenlijst ouders 2019

CBS "De Kriekenhof" scoort als school een 3,44. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 63%: 50 van de 80 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld.


Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind(eren )

Op dit punt hebben wij wisselende antwoorden gekregen. De ouders verschillen hierover van mening. Op dit moment staat het ouderportaal open en kunnen de ouders de resultaten van de leerlingen bijhouden. Aan het begin van het schooljaar hebben ouders en leerkrachten een startgesprek gevoerd en ook tussendoor zijn er voortgangsgesprekken.


In februari en juni hebben wij rapportgesprekken. Ouders zijn altijd welkom om met de leerkracht van het kind een gesprek te voeren over de ontwikkeling. Wij hebben hier het hier al vaker met de klankbordgroep over gehad. Toch missen ouders informatie. Wij zullen dit punt opnemen in het BHK met de vraag of ouders ons over dit punt tips willen geven.


Het is mij duidelijk wat de school wil ontwikkelen. Op dit punt scoren wij als school rood/onvoldoende. Als school zijn we hier bewust mee bezig. Wij maken gebruik van een nieuwsbrief en proberen hierbij de ouders zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen van de school. Ook hebben we met het team een filmpje opgenomen om het beleidsplan ouderbetrokkenheid onder de ouders bekend te maken.


Om meer duidelijkheid van de ouders hierover te krijgen hebben we in onze nieuwsbrief gevraagd aan ouders of zij ons tips willen geven ter verbetering. Tot op heden hebben wij nog geen feedback ontvangen.

Vragenlijst leerlingen 2019

CBS "De Kriekenhof" scoort als school een 3,58. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 94%: 61 van de 65 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld.


Geen bespreekpunten.

Vragenlijst leerlingen veiligheid 2019

CBS "De Kriekenhof" scoort als school een 3,56. Daarmee scoort de school goed. CBS "De Kriekenhof" scoort als school een 3,56. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 88%: 57 van de 65 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld.


We hadden vier vragen waarbij de deviatiescore hoger is dan 0,8.


* Mijn juf/meester treedt op als anderen mij voor gek zetten

* Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten. 

* Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten. 

* Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet wil). 


Deze punten nemen wij mee tijdens de sociaal-emotionele vorming lessen om met de leerlingen te bespreken.

Vragenlijst leerkrachten 2019

CBS "De Kriekenhof" scoort als school een 3,66. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 100%: 14 van de 14 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld.


Mooie scores zijn er behaald. Geen bespreekpunten.

Quickscans team 2019

CBS "De Kriekenhof" scoort als school een 3,43. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Quick Scan was 100%: 8 van de 8 respondenten heeft de Quick Scan ingevuld. 


Uit de quickscans kwam duidelijk naar voren dat wij op het gebied van sociale integratie en burgerschap nog doelen te behalen hebben. Met elkaar zullen wij eerst onze visie hierover moeten vormen. Deze punten worden opgenomen in ons schoolplan/jaarplan 2019/2020.

 

4. Wat leren de kinderen op school?

Hoe en wat leert een leerling op De Kriekenhof? Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de moderne methoden die we gebruiken.

 

 

4.1. Groep 1 en 2

In groep 1 en 2 nemen spelen, werken en leren een belangrijke plaats in. De kinderen doen dit in een geborgen, veilige en gestructureerde omgeving. Spel is een belangrijk middel, want hierin zitten alle basisvaardigheden die moeten worden geleerd verpakt. In groep 2 neemt de moeilijkheidsgraad van het spelen, werken en leren toe. Een van de doelen is de zelfstandigheid en concentratie te vergroten. Verder worden er verschillende activiteiten rondom taal, rekenen en schrijven gedaan. We volgen de methode Schatkist. Per jaar worden hier een aantal thema’s uit behandeld. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan de orde. De basis voor het rekenen en lezen wordt gelegd; we noemen dit ontluikende gecijferdheid en ontluikende geletterdheid. Vanaf groep 1 geven we engels. Dit wordt vooral spelenderwijs aangeboden door bijvoorbeeld liedjes aan de hand van de methode Take it easy. 

4.2. Groep 3

De overgang naar groep 3 is groot. Daarom proberen we een goede balans te vinden tussen werken en spelend leren. In deze groep leren de kinderen lezen. Sommigen hebben zich dat al zelf in groep 2 aangeleerd. De methode Veilig Leren Lezen houdt hier rekening mee. Wij gebruiken de nieuwste versie van Veilig Leren lezen: de KIM- versie. De kinderen leren rekenen middels de methode Wereld in getallen en er wordt een begin gemaakt met het vak aardrijkskunde middels de methode De Blauwe Planeet.  Het vak engels wordt verder uitgebreid. 

 

4.3. Groep 4

In groep 4 worden de basisvaardigheden die zijn gelegd versterkt. De taal- en spelling methode zijn nieuw voor de kinderen. We gebruiken de methode Taal in beeld en Spelling in beeld hiervoor. Er wordt een begin gemaakt met het vak begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip, die uitgaat van actuele gebeurtenissen. 

4.4. Groep 5 t/m 8

In groep 5 beginnen we met geschiedenis (methode Speurtocht) en houden de kinderen een spreekbeurt.

In de groepen 6 t/m 8 worden deze vakken verder uitgebouwd.

In groep 7 doen de kinderen het praktische- en theoretische verkeersexamen.

In groep 8 volgen de kinderen EHBO-lessen met een afsluitend examen. In deze groep wordt ook de centrale eindtoets afgenomen. Het advies voor het voortgezet onderwijs (VO) komt tot stand middels de plaatsingswijzer. Vanaf groep 6 wordt een advies voor het VO weergegeven aan de hand van de gemaakte Citotoetsen. Uiteindelijk gaan de groepsleerkracht van groep 8 en de intern begeleider in gesprek om samen tot een passend advies te komen. Ook de groepsleerkracht van het jaar ervoor wordt hierbij betrokken, Er wordt dus niet enkel gekeken naar de resultaten van groep 8, maar ook naar de resultaten van de jaren ervoor.

Op maandag- en donderdagmiddag werken de groepen 5 t/m 8 nauw samen. Deze groepen werken op niveau bij het vak begrijpend lezen. De zaakvakken worden ook in de middag gegeven. Hierbij zijn groep 5 en 6 samengevoegd. Groep 7 is samengevoegd met groep 8. 

4.5. Schoolregels

Binnen de school gelden enkele belangrijke regels.

Allereerst zijn er onze 4 regels die horen bij onze kernwaarden:

 1. Wij zijn enthousiast en vinden het fijn, om een onderdeel van De Kriekenhof te zijn.
 2. Op De Kriekenhof laten we merken, hoe we rustig kunnen (samen)werken.
 3. Voor elkaar en de spullen zorgen we goed, bij ons op school zijn we verantwoordelijk en weten we hoe dat moet.
 4. Groot of klein, jongen of meid, wij genieten van deze veelzijdigheid. Wees wie je bent en gebruik je talent!

Andere belangrijke regels:

 • Ziekmeldingen tussen 8.00u en 8.45u.
 • We lopen in de gangen.
 • Ons taalgebruik is netjes.
 • Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn wanneer zij op school komen. 
 • In de school zijn diverse hoofdbedekkingen niet gewenst. 
 • Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding. Kleuters mogen ook in hun ondergoed gymmen.
 • Mobieltjes moeten tijdens de les en pauze uit en in de tas of in het daarvoor bestemde bakje in de klas. 

4.6. Brede ontwikkeling

Naast alle cognitieve vakken, vinden wij het ook belangrijk om de kinderen een meer 'brede' ontwikkeling te laten doormaken. Zo kunnen kinderen ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. We hebben met regelmaat cultuurcircuit. Tijdens dit cultuurcircuit werken de kinderen een aantal weken lang op 1 middag in de week rondom een thema. Hierbij volgen ze verschillende lessen gericht op wetenschap & techniek, muziek, creatieve vorming en cultuur. Dit gebeurt per bouw groepsdoorbrekend. Zo leren de kinderen niet alleen verschillende vaardigheden op diverse gebieden, maar leren ze ook samenwerken met kinderen van diverse leeftijden. 

Iedere maandag- en donderdagmiddag is er tutorlezen. Dit is groeps- en bouwdoorbrekend. Kinderen lezen met een vast maatje van een andere groep e/o bouw. 

4.7. Verkeer

Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk. Daarom besteden wij hier binnen onze school veel aandacht aan. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen, zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd. Omdat dit naar onze overtuiging een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige verantwoordelijke verkeersdeelnemers. Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF. Concreet betekent dit dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie en zich, samen met gemeente en ouders, in spant voor een verkeersveilige schoolomgeving. Onze school werkt hierin samen met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV), de gemeente Oud-Beijerland en de ouders.

4.8. Seksuele en relationele opvoeding

Op de Kriekenhof worden ieder jaar tussen de kerst- en voorjaarsvakantie lessen gegeven over relaties en seksualiteit. Een deel van deze vorming komt uit onze methode voor sociaal emotionele vorming en een deel uit de methode van de GGD “relaties en seksualiteit”. Vanuit een interactieve informatieavond is een werkgroep ontstaan die een duidelijke lijn heeft uitgezet welke verantwoordelijkheid bij ouders en welke verantwoordelijkheid bij school ligt. In groep 8 krijgen de kinderen LEV training. LEV is het unieke weerbaarheidsproject van stichting Chris. Deze training helpt de jongeren stevig in hun schoenen te staan in een wereld waar zoveel keuzemogelijkheden zijn en waar zoveel op hen afkomt. 

4.9. ICT

In iedere groep hangen touchscreen borden. In de midden- en bovenbouwgroepen is er per 2 leerlingen een chromebook beschikbaar. In de kleutergroepen werken de kinderen ook met chromebooks. We hebben een leerlijn samengesteld waarin de leerlingen leren te werken met de chromebooks. Dit start met het leren hanteren van touchpad en eindigt met het maken van een powerpoint. Daarnaast werken de kinderen aan lessen die vanuit de methode worden aangeboden op de computer. 

 

 

4.10. Oudercontacten

Wij vinden het belangrijk om goed met u in contact te blijven over de ontwikkeling van uw kind (cognitief en sociaal- emotioneel) . Om dit te kunnen bewerkstelligen, hebben wij een aantal mogelijkheden:

 • Iedere ochtend is er inloop voor de start van de lessen. Tijdens deze inloop kunt u kleine vragen stellen of eventuele mededelingen over uw kind doen aan de juf. Mocht u meer tijd nodig hebben, dan kunt u een afspraak maken met de juf. 
 • Op het ouderportaal kunt u de resultaten bekijken van uw kind. Bij meerdere onvoldoendes neemt de leerkracht contact met u op. U kunt zelf ook altijd vragen stellen aan de leerkracht middels persoonlijk contact of de mail. 
 • Via persoonlijke mail wordt u op de hoogte gebracht van diverse ontwikkelingen als huiswerk, opvallende resulten of andere zaken. 
 • Iedere week ontvangt u een weekmail met daarin een kleine terugblik naar de afgelopen week en vooruitblik naar de komende week. 
 • In de tweede en derde week van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek stemt de leerkracht samen met u af voor de komende periode. Centrale onderwerpen zijn de sociaal emotionele ontwikkeling en aandachtspunten voor schoolvakken. Tijdens dit startgesprek ontvangt u een informatie over het schooljaar.
 • Na de herfstvakantie vinden gesprekken met u plaats rondom de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze gesprekken zijn facultatief. U kunt er dus voor kiezen niet met de leerkracht van uw kind om tafel te gaan zitten omdat u bijvoorbeeld tussendoor al veel heeft gesproken met haar. 
 • In november ontvangen de ouders van de kinderen van groep 8 hun voorlopige schooladvies.
 • In februari ontvangen de ouders van de kinderen in groep 8 hun definitieve schooladvies.  
 • Eind februari ontvangen de kinderen hun eerste rapport. Hierover gaan we met u in gesprek begin maart. 
 • Eind van het schooljaar vinden de tweede rondes van gespreksavonden plaats. 

 

4.11. Nieuwe leerlingen

Wij vinden het fijn als u zich welkom voelt op school. Hiervoor hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

 • Bij de inschrijving wordt met u een afspraak gemaakt in welke week er contact met u opgenomen wordt voor het maken van een een afspraak voor de vijf wenmomenten (op basis van wederzijdse mogelijkheden) bij de kleutergroepen. Bij tussentijdse instroming maken we met u een afspraak over de kennismaking. 
 • Bij aanvang van de eerste schooldag wordt u door de leerkrachten wegwijs gemaakt in de school. U kunt voor- en na schooltijd binnenlopen om iets te vragen.
 • Voor de start van uw kind op school vindt er een verlengde intake plaats met de intern begeleider waarin de ontwikkeling van uw kind van 0- heden wordt besproken. 

5. Tot bloei komen!

De groepsleerkrachten houden de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig bij. We gebruiken hiervoor methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen van CITO.Bij de kleuters gebeurt dit aan de hand van leerlijnen van het jonge kind. 
De leerkracht deelt in samenwerking met de intern begeleider twee keer per jaar de kinderen op in drie groepen op basis van de toetsanalyse en het beeld dat de leerkracht heeft van de kinderen. Dit kan per vak verschillen. De intern begeleider heeft drie maal per jaar een groepsbespreking met de leerkracht over de groep. 

Basisgroep:
Deze leerlingen hebben voldoende aan de basisinstructie. Deze leerlingen hebben voldoende vaardigheidsscoregroei gemaakt.

Drijfvermogen:
Deze kinderen hebben niet voldoende aan de basisinstructie en krijgen verlengde instructie op basis van hun onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben onvoldoende vaardigheidsscore groei.

Verdieping:
Deze leerlingen hebben in de meeste gevallen een korte instructie nodig en mogen zelfstandig werken. Deze leerlingen hebben meer dan voldoende vaardigheidsscoregroei. De kinderen compacten de basisstof (minder van hetzelfde) en werken met verdiepingsmaterialen (materiaal voor kinderen met kenmerken van meerbegaafdheid - levelwerk). Eén keer per week bieden wij de plusklas aan. Dit is bedoeld voor leerlingen die meer cognitieve uitdaging nodig hebben.  Per leerling wordt bekeken of het instromen in de plusklas van toegevoegde waarde is. De plaatsing in de plusklas loopt in principe vanaf het eerste CITO moment tot hetzelfde CITO moment van het jaar erna. Tussentijds kan het zijn dat het voor een leerling beter is niet meer naar de plusklas te gaan. De plaatsing in de plusklas gaat in overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider. Hier worden resultaten, werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling bekeken.

Schooljaar 2019 - 2020 zal juf Anke Kleywegt kinderen met kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid op woensdag gaan begeleiden in het compacten van hun werk vanuit de groep, aangevuld met materialen die aansluiten bij hun ontwikkeling. De Kriekenhof maakt gebruik van de methode Levelwerk. Deze methode is zeer geschikt om zelfstandig te gebruiken binnen de eigen groep, op een manier die bij de kinderen past.

Voor iedere groep wordt een groepsplan geschreven. Hieraan gekoppeld wordt er voor iedere leerling aandachtspunten opgesteld die leidend zijn voor de aanpak tijdens de lessen. Voor de vakken rekenen, spelling en lezen worden twee keer per jaar groepsplannen geschreven. Deze plannen worden tussentijds en aan het einde geëvalueerd op basis van de nieuwe toetsresultaten. Voor kinderen met een korte specifieke hulpvraag kan een individueel handelingsplan worden opgesteld. Dit plan wordt iedere zes weken geëvalueerd en bijgesteld. Voor kinderen met een grotere hulpvraag, bijvoorbeeld een kind dat op een ander niveau rekent dan de groep, wordt een plan met aangepaste doelen opgesteld. Alle plannen worden besproken met de intern begeleider die op deze manier overzicht houdt op de zorg binnen de school en hier vanuit kan coördineren. Binnen het overleg van intern begeleiders worden specifieke problematieken besproken met de kennis en ervaringen binnen CSG De Waard.
We kunnen eventueel een beroep doen op de ondersteuningscommissie (OC) mocht onze eigen expertise ontoereikend zijn of wanneer de school handelingsverlegen is. Deze commissie beschikt over een aantal deskundigen, die naar de leerling kijken op verschillende manieren. Vervolgens adviseert de OC wat het beste voor het kind is. Een dergelijk advies kan variëren van een andere aanpak tot het verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO). De ouders worden steeds door de intern begeleider op de hoogte gehouden.

Bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. We zoeken steeds naar methoden die voor de hele groep bruikbaar zijn. De methode moet zo ontwikkeld zijn dat kinderen er op verschillende niveaus mee kunnen werken en dat deze methode voldoet aan de kerndoelen. We werken op De Kriekenhof met methoden die ingaan op probleem oplossend leren denken, samenwerken met medeleerlingen en het bevorderen van een zelfstandige leerhouding. 

5.1. De Kangoeroeklas met sprongen vooruit!

Ook het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én een specifieke hulpvraag op sociaal emotioneel gebied hebben. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. 

Dit programma bestaat uit vier onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling: strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden: gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling: rekenen, taal, een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school. 

5.2. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de
school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

5.2.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Wij gebruiken hierbij het School Ondersteunings Profiel, te vinden op onze website. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie.
De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

5.2.2. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:
1. De leerstof: deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
2. Begeleiding door de leerkracht: de instructie is te snel, te weinig of te moeilijk voor uw kind.
3. Welbevinden: uw kind gaat met tegenzin naar school.  
4. Gedrag: uw kind verstoort de les of is sterk terug getrokken of toont geen betrokkenheid.

Het traject dat wij hier hanteren staat beschreven in het School Ondersteunings Profiel, te vinden op de website. 
Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV:

M. Westdijk  Maseratilaan 14 3261 NA Oud-Beijerland 
Tel.: 0186 - 62 14 61 E-mail: m.westdijk@csgdewaard.nl

M.P. den Hartog Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek
Tel: 078 - 629 59 94 E-mail: denhartog@acishw.nl 

5.3. Voorgezet onderwijs (VO)

Na groep acht gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 en 7, de intern begeleider en de directeur overleggen over het te geven advies wat betreft het vervolgonderwijs m.b.v. de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is een werkwijze die is afgesproken tussen de VO en PO scholen. Hierbij wordt er gekeken naar “de film” van de leerjaren 6 t/m 8 en niet alleen naar het momentopame van de citotoets in groep 8. In een gesprek tussen leerkracht en ouders wordt dit advies besproken. Door de scholen voor voortgezet onderwijs worden we op de hoogte gehouden van de leerresultaten van onze oud-leerlingen. Elk jaar is er overleg met de brugklasmentor over de leerlingen die naar het voorgezet onderwijs zijn gegaan.

6. Niet bij kennis alleen...

We maken tijd vrij voor feesten, vieringen en andere activiteiten. Omdat we een christelijke school zijn, besteden we speciale aandacht aan Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De verjaardagen van de leerkrachten vieren we op één dag: het juffenfeest. Deze dag wordt samen met de ouderraad georganiseerd. Op die dag vieren we namelijk ook het einde van het schooljaar.

Ieder jaar doen alle groepen mee aan de Koningsspelen. Vaak worden deze voor een deel van de school georganiseerd bij sportpark Kikkershoek. De andere helft van de school neemt dan deel aan de Koningsspelen die op school wordt georganiseerd.  

Als er genoeg hulp verleend kan worden, doen verschillende groepen mee aan het  schoolvoetbaltoernooi en het schoolkorfbaltoernooi. Ook doen we mee aan de avondvierdaagse. Deze sportieve evenementen worden gecoördineerd door een leerkracht en begeleid door de ouderraad en ouders, maar vallen buiten de schoolse activiteiten.

We vinden het ook belangrijk om met elkaar iets te betekenen vor onze medemens. In 2017 hebben we een kindje in Oeganda geadopteerd tot ons sponsorkind. Samen met de kinderen sturen we iedere maand post naar Stephine, ons sponsorjongetje. Daarnaast halen we geld op, zodat een kind ver bij ons vandaan toch ook bij onze school hoort!

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan een keer per jaar op schoolreis. De kinderen van groep 8 hebben dit schoolreisje tijdens een driedaags schoolkamp. Verder doen we mee aan verschillende buitenschoolse activiteiten, zoals die van het Hoekschewaards Landschap.

7. School en thuis

CBS De Kriekenhof ziet de ouders van de leerlingen als partners, die samen met de school de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind dragen. Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs. Doel is de optimale ontwikkeling van het kind. Ouders en leerkrachten bereiden kinderen voor op het functioneren in de maatschappij. Ouders en leerkrachten streven dezelfde doelen na, zoals het leren van omgangsvormen, kennis opdoen van de wereld en mediawijs worden. 

Ouderbetrokkenheid is voor CBS De Kriekenhof van cruciaal belang, omdat betrokkenheid van ouders de vorming en ontwikkeling van kinderen versterkt en hun motivatie voor leren verhoogt. 

Open communicatie
We vinden het belangrijk om wederzijds formeel en informeel contact te hebben met elkaar. Binnen dit contact verwachten ouders van leerkrachten dat ze bij moeilijkheden dit tijdig aangeven bij ouders. Leerkrachten verwachten dat ouders uitgaan van de professionaliteit van de leerkracht en dat ouders thuissituaties bespreekbaar maken indien nodig voor de ontwikkeling van het kind. Vanuit een open communicatie komen leerkrachten en ouders samen tot oplossingen. 

Eerlijkheid en rust

Er bestaat een wederzijdse verwachting dat situaties eerlijk besproken worden, met een open, nieuwsgierige en rustige luisterhouding, zonder elkaar hierbij te veroordelen. 

Vertrouwen

We vertrouwen erop dat zowel ouders als leerkrachten altijd het beste voor hebben met het kind en in de basis altijd ‘achter elkaar staan’. Bij ouders uit zich dit in het feit dat ze hun kind op school brengen en erop vertrouwen dat de leerkracht professioneel handelt op pedagogische en didactisch vlak. Bij leerkrachten uit zich dit in het feit dat ze erop vertrouwen dat ouders hun best doen en niet voor niets naar school komen. 

7.1. Omgaan met gedrag

Wij willen werken vanuit een positieve instelling naar de kinderen. Het kan echter wel eens gebeuren dat het op gebied van gedrag 'even niet wil lukken' bij een leerling. In deze gevallen hebben wij een gedragsprotocol. 

Het doel van dit protocol is het duidelijk maken welk gedrag er op school en tijdens schoolse activiteiten gewenst is, teneinde een gezond en veilig schoolklimaat te handhaven voor alle betrokkenen. Een ieder behoort zich zo veilig te voelen binnen de school, dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen treedt het gedragsprotocol in werking. 

Het gedragsprotocol is te vinden op de website. 

7.2. De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten die regelmatig met elkaar en met de directeur overleggen. Er worden tal van onderwerpen besproken die onze school betreffen. De directeur heeft tot taak het beleid voor te bereiden en uiteindelijk vast te stellen. De MR heeft bij de beleidsvoorstellen het recht om al dan niet haar instemming te verlenen of advies te geven. Ook kan de MR zelf initiatieven aandragen voor beleid of vragen stellen als beleid uitblijft.

7.3. De ouderraad

De ouderraad bestaat uit ongeveer tien ouders. Zij bespreekt en organiseert, in overleg met de leerkrachten, allerlei schoolactiviteiten. De ouderraad heeft de taken verdeeld. Zo is er een paascommissie, een kerstcommissie, een sportcommissie, een schoolfeestcommissie, enz. Ook u kunt op school meehelpen. Elk jaar wordt aan ouders hulp gevraagd bij de verschillende activiteiten.

7.4. Nieuwsbrief

Wij vinden dat u goed op de hoogte moet zijn van het reilen en zeilen op school. Aan het begin van elke maand, en zo nodig vaker, krijgt u de nieuwsbrief ‘Bij Het Krieken’ via de mail toegestuurd. Hierin vermelden we nieuws, belangrijke data en achtergronden van de school. Wekelijks ontvangt u mail van de leerkracht(en) van uw kind omtrent de activiteiten binnen de groep.

7.5. Website en app

Onze school heeft in de loop van schooljaar 2017-2018 een geheel nieuwe website gekregen.
Aan deze website wordt ook een app gekoppeld, die u vanaf het begin van het schooljaar
2018-2019 kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app aan het begin van het schooljaar
downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard. Op de app ontvangt ook
push berichten als er nieuws is. Met deze app en website willen we een slag maken in de
communicatie met de ouders. De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over ‘De Kriekenhof’ kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn.De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan
het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in
ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig
is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt
automatisch de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de
specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Aan het begin van de schoolcarriere
ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen op het
openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app. Als u hier bezwaar tegen hebt,
dan kunt u dit aangeven. Dit is ons website adres: https://dekriekenhof.csgdewaard.nl/

7.6. Facebook

Via onze facebook pagina wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten binnen de school.

8. De school en de omgeving

Ouders en school zijn voortdurend bezig met de opvoeding van de kinderen. Bij die opvoeding blijkt het soms nodig te zijn de hulp in te roepen van het maatschappelijk werk of de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (ggd). Als het nodig is, hebben we contact met de politie. Als er op school geweld gebruikt wordt of als er iemand bedreigd wordt, doen wij aangifte bij de politie.

De leerkrachten komen soms problemen tegen die ze zelf niet op kunnen lossen. Zij roepen dan de hulp in van de intern begeleider. Ook kan de hulp worden ingeroepen van collega intern begeleiders. Een voorbeeld daarvan is het ib-netwerk in de Hoeksche Waard. In het samenwerkingsverband praten we vooral over kinderen met leer- of gedragsproblemen. De orthopedagoge van CSG De Waard, mevrouw Drs. Y. Heijnders, vervult daarbij een ondersteunende rol.

Onze school heeft schoolmaatschappelijk werk. Dit is mevrouw Marie- José Roefs. Zij kan, na overleg met de intern begeleider en ouders, hulp verlenen.

8.1. De school en sponsoring

Er is sponsorbeleid op stichtingsniveau. Dit bestaat uit een convenant, een model sponsorovereenkomst, een stappenplan en een klachtenregeling. 

9. Overige informatie op alfabetische volgorde

9.1. Aanmelden van nieuwe leerlingen

Aanmelden groep 1:
Omdat we graag vroeg willen weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten, kunt u het best uw kind opgeven rond zijn/haar tweede/derde verjaardag. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. U krijgt dan een rondleiding, alle informatie en een inschrijfformulier. Natuurlijk neemt u dan ook een kijkje in de school en de lokalen. Zodra uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag hij/ zij vijf dagdelen komen wennen. Dit gaat in overleg met u. De leerkracht van de groep waar uw kind komt, neemt ruim van te voren contact met u op om daarover een afspraak te maken. Als uw kind 4 jaar is, mag hij/zij dagelijks naar school.

Aanmelden overige groepen:
Kinderen ouder dan 4 jaar kunnen ook op onze school geplaatst worden. Wij houden daarbij rekening met de groepsgrootte en het aantal zorgleerlingen in een groep.

9.2. Activiteitenplanning

Welke activiteiten er gedurende het schooljaar plaatsvinden, kunt u lezen en nakijken op de activiteitenplanning. Deze jaarplanning wordt aan u uitgereikt en op de website van de school geplaatst.

9.3. Afhalen leerlingen uit groep 1 en 2

Het is de bedoeling dat u buiten wacht tot de leerlingen naar buiten komen. Een verzoek hierbij: wilt u niet voor de ramen gaan staan, dit is namelijk storend voor de groep. Als de kinderen aan het eind van de dag weg zijn, is er meestal wel even tijd voor een gesprek met de leerkracht, of om werk te zien en vragen te stellen. Bij zwaarwegende zaken is het beter eerst een afspraak te maken.

9.4. Duurzame inzetbaarheidsuren

Leerkrachten die 57 jaar of ouder zijn, hebben het recht om 170 uur duurzame inzetbaarheidsuren op te nemen. Dit is voor verlichting van taken. In overleg kunnen deze uren ook als vrije uren worden opgenomen. 

9.5. Beleid toelating, schorsing en verwijdering leerlingen

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkracht, directie en het College van Bestuur. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. Het beleidsplan “Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen” is op school aanwezig en is in te zien op de website.

9.6. Het houdt niet op. Niet vanzelf….

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”. Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

9.7. Bereikbaarheid van de directie

De directeur Machteld Metz is op dinsdag of donderdag om de week en op vrijdag op school bereikbaar. De deur van haar kamer staat in principe altijd open, dus u kunt zo binnen lopen. De deur van het kantoor is alleen dicht, wanneer de directeur in gesprek is of afwezig. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken voor een gesprek. Bij afwezigheid van de directeur is de waarnemend/ adjunct- directeur het aanspreekpunt. Dit is Sanneke de Groot. Bij afwezigheid van de directeur kunt u bij haar terecht.

9.8. Bewegingsonderwijs

De kleuters gymmen  in het speellokaal van de school.De overige groepen gaan naar de gymzaal van “Het Paradijs”.

De groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer per week. Op dinsdag wordt de les gegeven door een vakleerkracht. Op vrijdag wordt er om de week lesgegeven door een vakdocent. 

9.9. Brengen van de leerlingen uit groep 1 en 2

De deuren van de school gaan open om 8.20u en 12.50u. De groepen starten met een inloop. U kunt uw kind(eren) naar binnen brengen en bij de kapstok helpt u eventueel bij het uitdoen van de jas.

9.10. Buitenschoolse opvang (BSO)

Uw kind kan voor en na schooltijd opgevangen worden. De CSG De Waard heeft hiervoor een contract afgesloten met Kivido. U bent niet verplicht om van deze mogelijkheid gebruik te maken. U bent vrij in het kiezen van een andere organisatie. Binnen het gebouw van de Kriekenhof is een BSO-locatie van Kivido aanwezig: Villa Kriek. U kunt op de website van kivido hier meer informatie over krijgen: https://www.kivido.nl/

9.11. Burgerschap en sociale integratie

De school is een oefenplaats voor goed burgerschap. In de klas, op het schoolplein, tijdens het overblijven, krijgt de leerling te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Op school wordt de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en respect te hebben voor mensen die anders zijn. Hij kan zijn sociale competenties verder ontwikkelen, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken en meebeslissen. We gebruiken hierbij de methode voor levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis en Leefstijl. Verder hebben we een sponsorkindje in Oeganda geadopteerd, hebben we het VRIJ-monument geadopteerd en werken we mee aan de kranslegging op 4 mei. Ook houden we acties op school waarbij we geld ophalen voor andere kinderen, die in een minder bedeelde positie verkeren. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen zich de kennis, houdingen, vaardigheden en reflectie eigen maken die hen in staat stelt om op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving.

9.12. Conciërge

Op ma, di, wo en do van 7.45uur tot 13.00u is onze conciërge (juf Ina) aanwezig. 

9.13. Excursies

Gedurende het schooljaar worden er voor diverse groepen excursies ingepast. Dit zijn geen schoolreisjes of vrijblijvende gebeurtenissen, maar lessen die buiten het schoolgebouw worden gegeven. Over het reisdoel en de manier waarop we gaan, wordt u geïnformeerd. Een vast item in dit verband is het Hoekschewaards Landschap. Aan het begin van de schoolcarriere ontvangt u de vraag te tekenen voor toestemming voor vervoer van leerlingen tijdens schoolactiviteiten. Enkele malen per jaar komt het voor dat kinderen naar een activiteit van school worden vervoerd door volwassenen.

9.14. Fietsen op school

Op school is een beperkt aantal plekken voor fietsen. Het is dan ook niet de bedoeling dat alle kinderen op de fiets komen. Alleen die kinderen die van ver komen en zij die er een goede reden voor hebben, mogen op de fiets komen. Voor alle kinderen die op de fiets komen is het goed te weten dat schade die wordt toegebracht aan de fiets voor eigen rekening is. 

9.15. Ontruimingsoefening

Op school houden we twee maal per jaar een ontruimingsoefening. Dit doen we een keer gepland en een keer ongepland. In ieder klas hangt een overzicht met de vluchtroute van de groep en de afspraken die het team heeft gemaakt. De hoofd BHV-er is juf Sanneke en de mede BHV-ers zijn juf Machteld, juf Ankie, juf Lianne, juf Ina en juf Jacqueline.

9.16. Fruit

Alle groepen eten ‘s morgens een pauzehap. Ieder kind brengt dit zelf mee, graag geschild en/of gesneden. Dit vormt een rustpunt in de ochtend. Daarna wordt er iets gedronken. Alle andere groepen eten en drinken na de pauze. Wij stellen het op prijs dat de kinderen gezonde voeding meekrijgen.

9.17. Gebedsgroep

Een aantal ouders komt regelmatig bij elkaar om te bidden voor de school. Ze lezen een stukje uit de Bijbel, bespreken punten die ze in gebed willen brengen en zingen met elkaar. Er wordt gebeden voor de school, de leerkrachten en kinderen en voor de ingebrachte gebedspunten. De ouders ervaren zelf kracht uit dit gebed en hopen hiermee ook anderen tot steun te zijn. Heeft u een vraag of gebedspunt dan horen zij dat graag. U bent natuurlijk ook van harte welkom om bij één van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. De e-mailadressen vindt u achterin deze schoolgids.

9.18. Gevonden voorwerpen

Het komt voor dat kinderen iets op school laten liggen. U kunt hierbij denken aan het fruitbakje, hun melkbeker, sjaal, wanten enzovoort. Dit wordt eerst door de leerkracht van het kind bewaard. Wanneer het na een week niet is opgehaald, komt het in de bak met de gevonden voorwerpen die bij de conciërge staat. U bent van harte welkom om in deze bak te kijken. Aan het eind van het schooljaar wordt de bak met gevonden voorwerpen leeggemaakt.

9.19. Gezondheid

Voor ons als leerkrachten is het belangrijk om te weten hoe het met de gezondheid van uw kind gesteld is. Op verzoek van u zijn wij bereid aan uw kind onder schooltijd medicijnen te verstrekken. Hiervoor wordt een toestemmingsformulier ingevuld. U als ouder/verzorger blijft hierbij de verantwoordelijke persoon. Ook vinden we het prettig om te weten of uw kind allergisch is voor bepaald voedsel of andere zaken. Zo kunnen we hiermee rekening houden bij traktaties en andere activiteiten. Ook hierbij geldt dat u als ouder/verzorger verantwoordelijk bent. Tijdens het intakegesprek met de intern begeleider zullen deze zaken aan de orde komen. Aan het begin van de schoolcarriere ontvangt u de vraag te tekenen voor toestemming dat we als school eenvoudige medicijnen mogen toedienen, zoals een paracetamol. Ook stellen we ieder jaar een nieuwe dieetlijst vast in geval van allergieën.

9.20. Gymkleding

Voor gymnastiek heeft uw kind aparte kleding nodig. Voor gym een sportbroek en shirt of een gympakje. Gymschoenen zijn aan te bevelen. Voor de groepen 1 en 2 graag gymschoenen zonder veters. Deze gymschoenen blijven op school. Wilt u vooral de jongere kinderen op de dagen dat ze gym krijgen gemakkelijke kleding aangeven? We zijn anders te veel tijd kwijt met omkleden. Dit geldt ook voor de kleuters die in het speellokaal gymmen. Om verlies te voorkomen vragen we u om ervoor te zorgen dat de kinderen geen sieraden, horloges en/of geld bij zich hebben op de gymdagen. Oorbellen, ringen, armbanden, kettinkjes enzovoort zijn bovendien gevaarlijk: ze blijven gemakkelijk ergens achter haken met alle nare gevolgen van dien. Ze moeten tijdens de les dan ook worden afgedaan. Het gymrooster is te vinden op de website.

9.21. Hoofdluis

Elke woensdagochtend na een vakantie vindt er door de werkgroep een hoofdluiscontrole plaats. De controle van gr 1 ™ 4 vindt plaats in de klas, de controle van gr 5 ™ 8 vindt plaats op de gang, in tweetallen. De leden van de werkgroep hebben een beroepsgeheim; zij vertellen niet aan anderen welke leerlingen er hoofdluis hebben. De coördinator geeft aan de schoolcontactpersoon door bij wie er hoofdluis is geconstateerd, welke kinderen afwezig waren en wanneer de her- controle plaatsvindt. De coördinator geeft aan de conciërge door voor welke groep zij de brieven moet mailen.

Soms gebeurt het dat u zelf hoofdluis ontdekt bij uw kind. Graag willen wij dan geinformeerd worden. Er gaat op dat moment een brief uit naar alle ouders van de groep met de vraag hun kind extra te controleren.

 

9.22. Intakegesprek

Voordat uw kind vier jaar is en voor het eerst naar de basisschool gaat, heeft u een intakegesprek met de intern begeleider over uw kind. Tijdens dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: persoonsgegevens, medische gegevens, sociale gegevens, emotionele gegevens, persoonlijkheid van uw kind, opvoedingsgegevens, speel- en werkgedrag, taalontwikkeling, bewegen, zelfredzaamheid, boekinteresse, denkontwikkeling en schoolbeleving.

9.23. Inloopochtend groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 kunt u ‘s morgens samen met uw kind een activiteit gaan doen die klaarliggen op de tafels, uw kind uit de kast kiest of een activiteit die klaarligt. Als de bel gaat, gaan de lessen beginnen en kunt u de klas verlaten.

9.24. Informatieboekje groep 1 en 2

Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat, krijgt u een informatieboekje van de leerkracht van uw kind. Hierin staat alle informatie wat groep 1 en 2 betreft.

9.25. Jeugdgezondsheidszorg

In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een onderzoek door de GGD uitgevoerd. De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen. Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Ze test de ogen, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Zij kijkt niet alleen naar de lichamelijke toestand van uw kind. Er worden ook vragen gesteld over de eetgewoontes, vriendjes en hobby’s. Aan de ouders wordt gevraagd bij dit onderzoek aanwezig te zijn.

9.26. Kijkavond

Naast de contactmomenten is er twee keer per jaar een kijkmiddag of -avond n.a.v. een project. Deze staan gepland in het jaarrooster. 

9.27. Kinderraad

De Kinderraad bestaat uit leerlingen die gekozen worden uit de groepen 5 tot en met 8. De kinderen vergaderen in wisselende samenstelling met een leerkracht. Zij bespreken
met elkaar allerlei zaken die door hen worden aangedragen. Wanneer uit de raad voorstellen komen dan worden die in de bouw- en teamvergadering besproken. De raad komt vier keer per jaar bijeen.

9.28. Klachtenregeling

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. Burgerhout die u kan adviseren over de te volgen procedure. Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina http://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/klachtenprocedure/

9.29. Logopedie

De leerlingen van groep 2 worden met medeweten van de ouders op school gescreend door een logopediste uit de Hoeksche Waard. Wanneer het nodig is, wordt er door verwezen naar logopedie. De vergoeding hiervan zit in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Op maandagochtend is er een logopedist aanwezig in de school. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de intern begeleider.

9.30. Merken

Het is handig de spullen die de leerlingen meenemen naar school van naam en eventueel adres te voorzien. Denk hierbij aan (gym)schoenen, laarzen, rugtassen, regenkleding, brood- en fruitdoos, melkbeker, enz.

Een tip hierbij is de website: www.goed-gemerkt.com

9.31. Najaarsleerlingen

Hiermee worden de leerlingen bedoeld die in oktober, november en december geboren zijn. Deze leerlingen zijn altijd een bespreekgeval om te zien of zij door kunnen naar groep 2 of dat het wellicht beter is nog een volledig jaar groep 1 te volgen. Gaan deze leerlingen door, dan zal ook in groep 2 goed bekeken worden of zij door kunnen naar groep 3 of dat een verlengde kleuterperiode nodig is. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. De eindbeslissing ligt bij de school.

9.32. Ouderbijdrage

Vanuit de overheid krijgen wij niet het geld om “allerlei leuke dingen” voor de leerlingen te doen. Daarvoor bestaat de ouderbijdrage ten bate van het schoolfonds. Zaken die daaruit betaald worden zijn bijvoorbeeld: de kerstviering, het sinterklaasfeest, de paasviering en het schoolfeest. Daarnaast kan de ouderraad ook besluiten incidenteel bijzondere activiteiten te bekostigen uit het schoolfonds. Het schoolfonds wordt, in overleg met de MR, beheerd door de ouderraad die als richtlijn voor uw vrijwillige bijdrage een bedrag van €25,- per kind per jaar heeft vastgesteld. Voor een tweede kind vraagt de Ouderraad u om eenzelfde bedrag en voor volgende kinderen €12,- per kind. Tijdens de ouderraadvergadering van september bent u als ouder van harte welkom. Op deze vergadering wordt o.a. verantwoording afgelegd over het financieel beleid.

9.33. Gedragsprotocol

Op school is dit protocol aanwezig. Ook kunt u het protocol vinden op onze website. Aan het begin van het jaar worden de vier schoolregels besproken. Elke groep spreekt ook groepsgedragsregels af. Deze regels worden in de klas opgehangen. De afgesproken pleinregels worden in de groepen aan de orde gesteld. Wij werken één keer per week met de methode Leefstijl, waarin dit onderwerp vaak ter sprake komt.

9.33.1. De vier schoolregels

De vier schoolregels

 • Wij zijn enthousiast en vinden het fijn, om een onderdeel van De Kriekenhof te zijn.
 • Op De Kriekenhof laten we merken, hoe we rustig kunnen (samen)werken.
 • Voor elkaar en de spullen zorgen we goed, bij ons op school zijn we verantwoordelijk en weten we hoe dat moet.
 • Groot of klein, jongen of meid, wij genieten van deze veelzijdigheid. Wees wie je bent en gebruik je talent!

9.34. Plakboeken

Het gemaakte werk van de groepen 1 en 2 wordt ingeplakt met behulp van ouders e/o onderwijsassistent. Twee keer per jaar, tijdens de gespreksavonden, kunt u het plakboek bekijken en uw vragen daarover stellen. Aan het eind van groep 2 mag het plakboek mee naar huis.

9.35. Schoolfeest

De leerkrachten vieren allemaal op dezelfde dag hun verjaardag. De hele school heeft dan feest. Het feest wordt samen met ouders van de ouderraad georganiseerd.

9.36. Schoolfotograaf

Ieder jaar komt de fotograaf op school. Hij/zij maakt dan portret- en klassenfoto’s. U bent nooit verplicht om foto’s af te nemen. Dit kunt u zelf beslissen. Van tevoren ontvangt u bericht over de datum.

9.37. Schoolmaatschappelijk werk

Op De Kriekenhof is een schoolmaatschappelijk werkster aanwezig. Mevr. Marie José Roefs is om de week op onze school aanwezig. U kunt een beroep op haar doen als u bijvoorbeeld vragen heeft over de opvoeding van uw kinderen. Ook kunt u op allerlei gebied advies, hulp of een luisterend oor krijgen. Als u graag eens met haar zou willen praten dan kan dat op school.

U kunt met haar in contact komen door:

 • Via de intern begeleider naar haar te vragen; zij neemt dan contact met u op.
 • Op school een afspraak met haar te maken.

9.38. Schoolreis en schoolkamp

De groepen 1 tot en met 7 gaan, mede onder begeleiding van ouders, op schoolreis. Elk jaar wordt er een andere bestemming gekozen. Groep 8 gaat op een driedaags schoolkamp. Wij hebben afspraken gemaakt over de begeleiding, zodat de veiligheid zo optimaal mogelijk is. De schoolreisrekening is: NL33 RABO 0111 675 464 t.n.v. CSG De Waard inzake Kriekenhof, onder vermelding schoolreisje, naam van het kind en de groep.

9.39. Schoolverzuim door ziekte

Ziekte of afwezigheid kunt u voor schooltijd melden, zodat eventuele ongerustheid van onze kant kan worden voorkomen. U kunt de boodschap doorgeven aan degene die de telefoon opneemt.

9.40. Stippenpad

In groep 3 en 4 gaan de kinderen op stippenpad. Dit een natuurspeurtocht in Klein Profijt. Enkele ouders helpen bij het uitzetten en de organisatie.

9.41. Techniek

We hebben als school drie jaar mee gedaan aan het techniekproject VTB (Verbreding Techniek in de Basisschool). Daarnaast zijn we begeleid door een techniekcoach. We geven lessen uit techniekmethoden die de verschillende technische domeinen bestrijken. Techniek is niet alleen technisch bezig zijn. Bij techniek gaat het om het oplossen van problemen, om ontdekken en experimenteren. Door te ontwerpen en te maken ben je met verschillende onderdelen van techniek bezig. Het is de bedoeling dat kinderen geprikkeld worden om problemen op te lossen en allerlei ontdekkingen te doen. De leerkracht begeleidt hierin door uitnodigende vragen te stellen. Tegenwoordig doet naast techniek ook wetenschap zijn intrede in het basisonderwijs. We nemen als school dan ook een onderzoekende en nieuwsgierige houding aan. Wij willen graag zoveel mogelijk weten! We hebben vier keer per jaar een schoolbrede techniekmiddag. Iedere groep werkt op eigen niveau aan één wetenschap & techniek onderwerp.

9.42. Telefoon/mobieltje

Regel is dat leerlingen geen mobieltjes gebruiken in de klas en op het schoolplein. U kunt zo nodig het schoolnummer 0186 61 36 38 bellen om een boodschap door te geven. Verlies is voor eigen risico. Indien nodig mogen de kinderen altijd de schooltelefoon gebruiken. Bij binnenkomst leggen de kinderen de mobiele telefoon in een mandje of doen zij deze in hun tas. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan ontvangen zij de eerste keer een waarschuwing, de tweede keer moeten zij de mobiele telefoon 24 uur bij de juf inleveren. Mocht het daarna een derde keer voorkomen, dan zal de telefoon een week bij de juf worden ingeleverd en worden ouders op de hoogte gebracht.

9.43. Tussenschoolse opvang (TSO)

De Kriekenhof heeft een professionele opvang. Deze opvang wordt geregeld door een vast aantal ouders. Informatie over de TSO is te lezen in de informatiefolder die op school te verkrijgen is. Informatie over de betaalwijze wordt aan het begin van het schooljaar verstrekt. Voor meer informatie en opgeven van uw kind voor de TSO kunt u terecht bij een van de personen die achterin deze schoolgids vermeld staan onder het kopje TSO.

9.44. Verlof

Buitengewoon verlof kunt u aanvragen via het formulier dat u kunt downloaden van de website van de school. Ook is het formulier op school verkrijgbaar. Het ingevulde formulier levert u in bij de leerkracht van uw kind(eren) of bij de directeur. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of het verlof is toegestaan. Op de website kunt u ook lezen hoe het nu precies zit met aanvragen van extra verlof.

Buitengewoon verlof wordt verleend wanneer er sprake is van een van de volgende redenen:

 • Verplichtingen, die voortvloeien uit levensovertuiging.
 • 25 of 40-jarig ambtsjubileum.
 • 12 ½ , 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
 • Bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in eerste t/m derde graad.
 • Verhuizing
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad.

 

9.45. Van kinderen voor kinderen

Eén van de taken van de ouderraad is het beheer van het geld. De ouderraad bepaalt in overleg met het team voor welk project actie wordt ondernomen door de kinderen om zo geld bijeen te brengen.

9.46. Verjaardagen

De viering van de verjaardag van een kleuter die 4 jaar wordt (en dus net op school is gekomen), hangt af van wat het kind aankan: eerst al trakteren op de peuterspeelzaal, dan op de basisschool kan erg veel zijn. Het is verstandig eerst even met de juf te overleggen.
Voor heel de school geldt: de groep, juffen trakteren mag, als de kinderen daar zelf voor kiezen.

9.47. Vervanging

Als een leerkracht ziek is, wordt er vervanging geregeld. Wanneer er (binnen en buiten de school) geen vervanging beschikbaar is, kan een groep kinderen bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht verdeeld worden over de andere groepen. In het uiterste geval kunnen wij genoodzaakt zijn een groep ‘vrij’ te geven. Dit zal per dag een andere groep zijn. De zo vrijgemaakte leerkracht, geeft op die dag les in de groep die vervangen moet worden. Als een groep geen les heeft, worden de ouders de dag ervoor op de hoogte gebracht.

9.48. Verzekering

De CSG De Waard heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor.

9.49. Zindelijkheidsprotocol

We gaan er van uit dat uw kind zindelijk is als het naar school gaat. Een leerkracht kan de groep immers niet alleen laten om een leerling te verschonen. Op onze school gelden daarom de volgende afspraken:

 • Een niet-zindelijk kind mag hele dagen naar school komen indien een ouder of eventuele vervanger de hele dag beschikbaar is om het kind, indien nodig, te verschonen. Zij dienen in dat geval de hele dag bereikbaar te zijn voor de school. Eventueel is het ook mogelijk dat een niet- zindelijk kind een luierbroekje draagt en deze zelf verschoont.
 • Wij verwachten van ouders dat zij actief zullen bijdragen aan de zindelijkheidstraining van hun kind. Hier worden afspraken over gemaakt. U kunt hierbij denken aan: een aantal dagen meelopen om de leerling bekend te maken met het toilet en de wijze van toiletgebruik op school.

Tijdens de kennismakingsperiode zal de leerkracht bij u informeren naar de zindelijkheid van uw kind. Indien nodig verwijzen wij u naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij ondersteunen als er problemen zijn met zindelijkheid

10. De Kriekenhof en de cijfers

AANTAL GROEPEN 6
MAXIMAAL AANTAL LEERLINGEN PER GROEP 32
AANTAL LEERLINGEN 135
GROEP 1/2 a TOT 28
GROEP 1/2 b TOT 28
GROEP 3 22
GROEP 4/5 26
GROEP 5/6 29
Groep 7/8 30

groep 5 t/m 8 worden met regelmaat gemixed, waardoor de groepen 3 en 4 in een enkele samenstelling les hebben. 

10.1. Schooltijden

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG:
08.30 - 12.00
13.00 - 15.15

WOENSDAG EN VRIJDAG:
08.30 - 12.20

AANTAL UREN LES
Alle groepen krijgen 25 uur les per week. Er zijn een aantal studiedagen van de
leerkrachten; de kinderen zijn dan vrij. We geven op jaarbasis 940 uur les.

Vakanties en vrije dagen 2018 - 2019 kunt u vinden op onze website.

10.2. Verdeling van de uren per vak en gebruikte methoden

LEER/VORMINGSGEBIED AANTAL MINUTEN PER GROEP / PER WEEK METHODE

Onderstaande verdeling is het uitgangspunt. Soms krijgt een vak wat meer of minder uren.

  1 2 3 4 5 6 7 8  
Godsdienst 80 80 80 80 80 80 80 80 Kind op Maandag
Soc. emotionele vorming 30 30 30 30 30 30 30 30 Leefstijl
Activiteiten op het gebied van: 400 400             Schatkist
• Nederlandse taal                  
• Rekenen & Wiskunde                  
• Wereldoriëntatie                  
Nederlandse taal       315 315 315 315 315 Taal in Beeld
Technisch lezen &      135 135 135 135 135 135 Veilig leren lezen KIM versie
Begrijpend lezen                 Nieuwsbegrip
Spelling      150 150  150  150 150  150  Spelling in Beeld
Schrijven  30 30  90 30 30 30 30 30 Pennenstreken
Engels   15  15  20  20 30 30 30 30 Take it easy
Rekenen & Wiskunde       300 300 300 300 300 300 Wereld in getallen
Wereldoriëntatie:  0.45 0.45 120 120 120 120 180 180  
• Aardrijkskunde                 De blauwe planeet 
• Geschiedenis                 Bij de tijd
• Natuur & techniek                 Leefwereld en maak het waar
• Verkeer                 Verkeerskunsten
Motorische ontwikkeling 180 180             Basislessen
                  bewegingsonderwijs en spel
Bewegingsonderwijs 180 180             Basislessen
                  bewegingsonderwijs en spel
Kunstzinnige oriëntatie: 600 600 75 75 75 75 75 75 Kinderhanden en Handvaardig
Handvaardigheid                  
Tekenen                 Tekenvaardig
Muziek                 Moet je doen (muziek & drama
Pauze     60 60 60 60 60 60  

10.3. Eindresultaat

EINDRESULTAAT
Verzamelde, gemiddelde CITO-eind-scores over de afgelopen 5 jaar.

2015- 536.5
2016- 540.5

2017-541.9

2018- 536.8

Sinds 2019 nemen wij de IEP- eindtoets af bij de leerlingen van groep 8. De score was 84,3. 

10.4. Uitstroom

UITSTROOM
In het schooljaar 2018-2019:

1 leerling naar Basisberoepsgerichte Leerweg met LWOO

1 leerling naar Basisberoepsgerichte Leerweg

1 leerling naar Kaderberoepsgerichte Leerweg,

6 leerlingen naar de Theoretische Leerweg,
3 leerlingen naar HAVO,
3 leerlingen naar VWO,
 

11. Christelijke scholengroep De Waard

ONZE SCHOOL MAAKT DEEL UIT VAN STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD.
Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.

ONZE MISSIE LUIDT: CSG DE WAARD, VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

 

11.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland
tel. 0186-621461, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

11.2. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. Burgerhout, die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/klachtenprocedure/

11.3. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer:
0900 111 3 111.

11.4. Meldcode

Het houdt niet op, niet vanzelf…. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

11.5. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

11.6. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

11.7. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

11.8. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website:
www.csgdewaard.nl.

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook:
(www.facebook.com/csgdewaard)

 
 

12. Visiedocument

Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren.

De scholen van de stichting zijn ingericht voor het
geven van:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

12.1. Levensbeschouwelijke identiteit

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met iedereen die bij de school betrokken is.

12.2. Onderwijskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitieve
 • sociaal emotionele
 • fysieke
 • creatieve

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.
De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld. Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting. 

12.3. Opvoedings- en vormingskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidsontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

12.4. Missie

De scholen van stichting Christelijke Scholengroep De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie: Christelijke Scholengroep De Waard voor bijzonder goed onderwijs.

12.5. Tenslotte:

Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument.

13. De Kriekenhof en de adressen

Schooladres:
PCB De Kriekenhof
W. van Vlietstraat 2b - 3262 GM Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 36 38

Postadres van Kriekenhof:
Postbus 1234 - 3260 AE Oud-Beijerland
email: kriekenhof@csgdewaard.nl

Directie:
Mevr. M.J. Metz 
Mevr. S de Groot


Teamleden
Mevr. M. Bos (Marcelle)
Mevr. A.A. Burgerhout (Diana)


Mevr. J. Liefhebber (Jessica)
Mevr. R. Kleine Deters (Richelle)

Mevr. H. van Nieuwaal (Henny)

Mevr. J. Ruit (Jeanette)

Mevr. J. Schneider (Jacqueline)
Mevr. A. van Vliet (Ankie)

Dhr. S. Zwijgers (Simon)
Intern Begeleider
Mevr. C.A. de Jong (Lianne)

Onderwijsassistent

Mevr R. van Ree (Romana)

Mevr. B. Scheepbouwer (Barbara)

Mevr. K. van der Linden (Kim)


Conciërge
Mevr. I. Groenewegen (Ina)

Raad van Toezicht tevens adres van CSG De Waard
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland
Tel.: 0186 62 14 61

13.1. Medezeggenschapsraad

Oudergeleding
Dhr. Gerhard Schipper
Mevr. Sjaan de Geus

Personeelsgeleding
Mevr. Marcelle Bos
Mevr. Henny van Nieuwaal 

13.2. Ouderraad

Ouderraad
Annemarie Bakker
Beitske Kaïsis (secretaris)
Dineke Visser
Natasja van Steensel
Irina Tchekanova (voorzitter)
Annet Schipper
Robert Schipper (penningmeester)
Marloes Plug
Gemma Bos
Sandra Brand

Romana Boeter

Angelique Visser

Bianca Arendonk

Debbie Slaa

Gebedsgroep
Cindy Nieuwburg - cindynieuwburg@gmail.com

Tussenschoolse opvang (TSO)
Annemarie Bakker - gena.bakker@ziggo.nl
Anneke Kant - anneke@familiekant.nl
Ina Groenewegen - i.groenewegen@csgdewaard.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)
Kivido - Tel.: 0186 62 03 42

Interne klachtencommissie
Mevr. M.J. Metz - Tel.: 0186 61 36 38  (directeur van de Kriekenhof)


Externe klachtencommissie
Dhr. E Tuk - Tel.: 0186 62 14 61
Maseratilaan 14 - 3261 NA Oud-Beijerland

Vertrouwenspersoon
Mevr. A.A. Burgerhout

 

13.3. Externe instanties en personen

EXTERNE INSTANTIES EN PERSONEN

Logopediste
Mevr. W. Stout

Mevr. L. Wijnmaalen

Schoolmaatschappelijk-werk:
Mevr. M.J. Roefs

Schoolarts:
Nevenvestiging GGD Zuid-Holland Zuid
Pad van Jongejan 3 - 3261 CC Oud-Beijerland
Tel.: 0186 63 65 70 of tel.: 078 77 08 500

Inspectie:
Inspectie van het onderwijs
email: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE KRIEKENHOF
W. van Vlietstraat 2b
3262 GM Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 36 38

Postbus 1234
3260 AE Oud-Beijerland

kriekenhof@csgdewaard.nl
dekriekenhof.csgdewaard.nl

rekeningnummer: NL 33 RABO 0111 675 464
t.n.v. CSG De Waard inzake de Kriekenhof